Nasze publikacje

Poniżej znajdziesz najważniejsze publikacje w zakresie Naszej działalności wraz z informacjami, czego dotyczą:

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury według nowej ustawy Pzp

Publikacja stanowi kompleksową analizę problematyki zamówień publicznych udzielanych przez instytucje kultury w odniesieniu do nowego brzmienia ustawy Prawo zamówień publicznych. Specyfika funkcjonowania instytucji kultury jest na tyle charakterystyczna, że i zakupy przez nie realizowane rządzą się swoimi odmiennymi od standardowych regułami. Dodatkowo nowa regulacja prawna, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2021 niesie dla instytucji kultury wiele wyzwań. W niniejszej publikacji autorzy objaśniają najbardziej skomplikowane aspekty zamówień publicznych realizowanych w instytucjach kultury, ze szczególnym uwzględnieniem nowych obowiązków Zamawiającego. Szczególny nacisk został położony na kwestie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym zmian jakie nastąpiły w postępowaniach poniżej progów unijnych, jak również obowiązków ciążących na kierowniku zamawiającego, czy też obowiązkach pracowników odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych.

Komentarz do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Książka stanowi komentarz praktyczny do przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, wspólnie z innymi 15 praktykami i teoretykami przygotowaliśmy omówienie i analizę przepisów nowej ustawy, która w życie wejdzie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Tu nas spotkasz

W tym miejscu pojawią się najważniejsze wydarzenia dotyczące zamówień publicznych czy też ochrony danych osobowych, w których będziemy brali udział.

Nie straszna Nam pandemia, wracamy z nową energią oraz nową Ustawą Prawo zamówień publicznych. Pierwsze czytania za nami, pierwsze postępowania również, jak zwykle wiele wątpliwości. Piotr Schmidt na najbliższej konferencji będzie je wyjaśniał w zakresie zagadnień związanych ze składaniem i otwarciem ofert zgodnie z nową Ustawa Pzp.
W ramach dwóch paneli merytorycznych Piotr Schmidt na najbliższej konferencji będzie je wyjaśniał w zakresie zagadnień związanych z dokumentami zamówienia. Odpowie na pytania: Czym są dokumenty zamówienia? Specyfikacja Warunków Zamówienia a SIWZ? – co się zmieniło? Opis Potrzeb i Wymagań – jak go tworzyć i na co zwracać uwagę. Dostęp do dokumentów zamówienia – czy można ograniczyć dostęp do dokumentów zamówienia Zakres dokumentów zamówienia sporządzanych podczas negocjacji i dialogu – jakie minimalne elementy powinniśmy przygotować jako zamawiający. A przede wszystkim proceduralnie omówimy prawa i obowiązki Zamawiających. Dodatkowo scharakteryzuje i opisze zmiany związane z protkołem z postępiwania o udzielenie zamówienia publicznego.