Nasze publikacje

Poniżej znajdziesz najważniejsze publikacje w zakresie Naszej działalności wraz z informacjami, czego dotyczą:

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury według nowej ustawy Pzp

Publikacja stanowi kompleksową analizę problematyki zamówień publicznych udzielanych przez instytucje kultury w odniesieniu do nowego brzmienia ustawy Prawo zamówień publicznych. Specyfika funkcjonowania instytucji kultury jest na tyle charakterystyczna, że i zakupy przez nie realizowane rządzą się swoimi odmiennymi od standardowych regułami. Dodatkowo nowa regulacja prawna, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2021 niesie dla instytucji kultury wiele wyzwań. W niniejszej publikacji autorzy objaśniają najbardziej skomplikowane aspekty zamówień publicznych realizowanych w instytucjach kultury, ze szczególnym uwzględnieniem nowych obowiązków Zamawiającego. Szczególny nacisk został położony na kwestie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym zmian jakie nastąpiły w postępowaniach poniżej progów unijnych, jak również obowiązków ciążących na kierowniku zamawiającego, czy też obowiązkach pracowników odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych.

Komentarz do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Książka stanowi komentarz praktyczny do przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, wspólnie z innymi 15 praktykami i teoretykami przygotowaliśmy omówienie i analizę przepisów nowej ustawy, która w życie wejdzie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Tu nas spotkasz

W tym miejscu pojawią się najważniejsze wydarzenia dotyczące zamówień publicznych czy też ochrony danych osobowych, w których będziemy brali udział.

Zaczynamy nowy cykl spotkań wystąpień tematycznych dotyczących nowej ustawy, tym razem przybliżona zostanie tematyka umowy o zamówienie publiczne, w szczególności:nowe zasady kształtowania umów, katalog klauzul abuzywnych, nowe zasady waloryzacji.
W Częstochowie dr Piotr Schmidt omówi zagadnienie dot. składania i oceny ofert wykonawców według nowej ustawy Pzp analizie zostaną podane następujące zagadnienia: związanie ofertą (termin i przedłużenie), otwarcie ofert, wyjaśnienia i poprawianie ofert, rażąco niska cena, odrzucenie ofert,kryteria oceny ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, unieważnienie postępowania