Rok 2020

 

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz., Wydawnictwo Must Read Media 2020.

 

Zamówienia publiczne w instytucji kultury. Wydanie 2., Wydawnictwo Must Read Media 2020.

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych – zagadnienia ogólne, w: Zamawiający 2020

 

Wezwania, uzupełnienia oraz pytania w postępowaniu elektronicznym, w: Zamawiający 2020

 

Zamówienia bagatelne w nowej ustawie Prawo Zamówień Publicznych, w: Zamawiający 2020

 

 

Rok 2019

 

Rola samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, AT Wydawnictwo 2019.

 

Zamówienia publiczne w instytucji kultury, Wydawnictwo Must Read Media 2019.

 

Centrum Usług Wspólnych jako zamawiający, w: Zamawiający 2019.

 

Błędy w ogłoszeniu o zamówieniu – źródła i konsekwencje, w: Zamawiający 2019.

 

Zmiana ustawy PZP, czy zamawiający są na to gotowi?, w: Zamawiający 2019.

 

 

Rok 2018

Różnicowanie warunków udziału w postępowaniu względem konsorcjów, w: Zamawiający 2018.

 

Rok 2017

Trzeci sektor w zamówieniach publicznych, w: Trzeci sektor i ekonomia społeczna, red. Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko, Wrocław 2017.

Park kulturowy a wolności obywatelskie, w: Wolność w prawie administracyjnym VII Krakowsko Wrocławskie Spotkania naukowe administratywistów, red. naukowa Jan Zimmermann, Warszawa 2017.

Rok 2016

Centralizacja wykonywania zadań publicznych gminy na przykładzie Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, w: Przegląd Prawa Publicznego 2016.

Organizacja organów ochrony zabytków jako antywartość systemu prawnej ochrony zabytków, w: Antywartości w prawie administracyjnym: VI Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, red. nakowa Adam Błaś, Warszawa 2016.

Rok 2015

Wartość zabytku a wartość zabytkowa, w: Wartości w prawie administracyjnym : V Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, red. nauk. Jan Zimmermann, Warszawa 2015.

Nowatorski sposób zakupu oprogramowania, w: IT w Administracji 2015.

Ochrona i opieka nad zabytkami w Niemczech, w: Dziedzictwo, Dobra kultury, Zabytki, Ochrona i Opieka w Prawie, red. Piotr Dobosz, Kraków 2015r.

Rok 2014

Dokumenty, jakich zamawiający mogą żądać od wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji z 2013 r. – komentarz do wybranych regulacji, w: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, Wrocław 2014.

Instytucja kultury w dobie ubóstwa, w: Ubóstwo w Polsce, red. Jolanta Blicharz, Lidia Klat-Wertelecka, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Wrocław 2014.

Nowe regulacje w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w odniesieniu do zadań gminy, w: Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych, red. Adam Błaś i Jan Boć, Wrocław 2014.

Podmiotowość prawna uniwersytetu trzeciego wieku, w: Zarządzanie szkołą wyższą, red. Jolanta Blicharz, Agnieszka Chrisidu-Budnik, Aleksandra Sus, Wrocław 2014.

Sprzyjanie rozwojowi sportu jako zadanie własne jednostki samorządu terytorialnego, w: Rynek szkół, uczelni i zajęć sportowych oraz jego aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej, red. Barbara Wiśniewska-Paź, Wrocław 2014.

Wykonywanie zadań publicznych w zakresie opieki nad zabytkami w warunkach niepewności, w: Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym : IV Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, red. nauk. Adam Błaś, Warszawa 2014.

Ujawnianie treści oferty, w: Przetargi Publiczne 2014.

Prawo opcji na zakupy oprogramowania, w: IT w Administracji 2014.

Rok 2013

Kondensacja języka prawnego i prawniczego a jego zrozumiałość dla laika, w: Kondensacja i kompresja w języku, tekstach i kulturze, red. Waldemar Żarski, Wrocław 2013.

Program opieki nad zabytkami jako forma polityki administracji samorządowej, Województwo, region, regionalizacja: 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej : II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 21-22 listopada 2013 r., red. Jerzy Korczak, Wrocław 2013

Społeczna kontrola zamówień publicznych, w: Kontrola zamówień publicznych: (monografia naukowa): VI konferencja naukowa 17-18 czerwca 2013 r., Wrocław / red. nauk. Tadeusz Kocowski, Jacek Sadowy, Wrocław, Warszawa 2013

Kto powinien wnieść wadium, w: Przetargi publiczne 2013

Wyjaśnienie lub żądanie zmiany treści SIWZ, w: Przetargi publiczne 2013

Rok 2012

Błędna stawka podatku VAT jako błąd w obliczeniu ceny i powód odrzucenia oferty, w: Zamówienia publiczne: stan obecny i perspektywy, red. nauk. Tadeusz Kocowski, Janusz Kaspryszyn, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego