Rok 2020

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz., Wydawnictwo Must Read Media 2020.

 

Zamówienia publiczne w instytucji kultury. Wydanie 2., Wydawnictwo Must Read Media 2020.

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych – zagadnienia ogólne, w: Zamawiający 2020

 

Wezwania, uzupełnienia oraz pytania w postępowaniu elektronicznym, w: Zamawiający 2020

 

Zamówienia bagatelne w nowej ustawie Prawo Zamówień Publicznych, w: Zamawiający 2020

 

Rok 2019

Zamówienia publiczne w instytucji kultury, Wydawnictwo Must Read Media 2019.

Centrum Usług Wspólnych jako zamawiający, w: Zamawiający nr 34/ 2019.

Błędy w ogłoszeniu o zamówieniu – źródła i konsekwencje, w: Zamawiający  nr 33/ 2019.

Rok 2018

Różnicowanie warunków udziału w postępowaniu względem konsorcjów, w: Zamawiający  nr 32/2018.

Rok 2017

Organizacje pozarządowe wobec ustawy Prawo zamówień publicznych, w: „Trzeci sektor i ekonomia społeczna. Uwarunkowania prawne. Kierunki działań” pod red. Jolanta Blicharz i Lidia Zacharko, Wrocław 2017.

Rok 2015

Polityka zrównoważonego rozwoju w zamówieniach publicznych, w: Białostockie Zeszyty Prawnicze 2015.

Rok 2014

Szkoła wyższa jako przedsiębiorca w warunkach społecznej gospodarki rynkowej, w: Zarządzanie szkołą wyższą, red. Jolanta Blicharz, Agnieszka Chrisidu-Budnik, Aleksandra Sus, Wrocław 2014.

Zrównoważony rozwój sposobem na ubóstwo, w: Ubóstwo w Polsce, red. Jolanta Blicharz, Lidia Klat-Wertelecka, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Wrocław 2014.

Rok 2013

Kontrola pozacenowych kryteriów oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w: Kontrola zamówień publicznych: (monografia naukowa): VI konferencja naukowa 17-18 czerwca 2013 r., Wrocław / red. nauk. Tadeusz Kocowski, Jacek Sadowy, Wrocław, Warszawa 2013.

Rok 2012

Zielone zamówienia publiczne jako polityka stosowana przy wyborze oferty, w: Zamówienia publiczne : stan obecny i perspektywy, red. nauk. Tadeusz Kocowski, Janusz Kaspryszyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 2012.

Rok 2011

Nadzór nad spółką celową powołaną do realizacji przedsięwzięć EURO 2012, w: Kwartalnik Prawa Publicznego 2011.

„Zielone” zamówienia publiczne jako przykład europeizacji publicznego prawa gospodarczego, w: Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, red. Hanna Gronkiewicz-Waltz i Krzysztof Jaroszyński, C.H. Beck, 2011.